Con Cá leo cây

Hệ thống giáo dục của chúng ta
"Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống suốt đời và tin rằng nó thật đần độn"

Xem thêm

Con Cá leo cây

Hệ thống giáo dục của chúng ta
"Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống suốt đời và tin rằng nó thật đần độn"

Xem thêm